White papers

Usprawnianie procesów biznesowych poprzez ich symulację i optymalizację

Wiele organizacji nauczyło się już modelować swoje procesy biznesowe, jednakże wprowadzenie modelu procesowego w zarządzaniu organizacją nie przyczyniło się do jej sprawniejszego działania i poprawienia wyników ekonomicznych. Istota postępowania tkwi w tym, że nie wystarczy zamodelować procesy, aby sprawnie działać. Przed wdrożeniem modelu procesowego potrzebna jest jego symulacja i optymalizacja. Artykuł na przykładzie „Business Case” procesu biznesowego: „rozbudowy sieci telefonii komórkowej” pokazuje, jak to robić. (Artykuł wygłoszony i opublikowany na: 9th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research – October, 2010, Rostock University – Germany).

Extension the capacity of the cellular network – process simulation and opimization


Symulacja i optymalizacja procesów systemowych w środowisku zintegrowanym IT

Wiele organizacji buduje złożone środowiska zintegrowane IT, które ulegają ciągłym zmianom ze względu na zmieniającą się sytuacją rynkową (wprowadzenie nowych produktów i usług) i konkurencję. Koszt wzrostu złożoności tych środowisk staje się istotnym obciążeniem organizacji. Na podstawie przykładowego środowiska zintegrowanego IT w sektorze TELCO artykuł pokazuje, jak modelować i optymalizować to środowisko przed wprowadzeniem w nim zmian. (Artykuł wygłoszony i opublikowany na sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, które odbyło się w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi – kwiecień, 2010).

Symulacja procesów w informatycznym środowisku zintegrowanym w sektorze TELCO


Zarządzanie jakością w projektach poprzez budowę modeli referencyjnych

W standardowych metodykach zarządzania projektami takich jak Prince 2, PMBoK zarządzanie jakością określa się poprzez zdefiniowanie wymagań jakościowych dla produktów cyklu wytwórczego. W złożonych cyklach wytwórczych, których rezultatem są dokumenty, produkty programowe, jak i inne (np. raporty) zarządzanie jakością wymaga wprowadzenia stosownych procedur. Procesowe modele referencyjne takich procedur dla przypadku systemów typu „Business Intelligence” podaje poniższy artykuł. (Artykuł wygłoszony i opublikowany na: 8th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research – October, 2009, Kristianstad University – Sweden).

Quality management reference models for Business Intelligence – class systems


Zarządzanie wymaganiami na system w przypadku wdrażania gotowych rozwiązań

Potrzeby biznesowe związane z wprowadzeniem nowego rozwiązania IT materializują się poprzez zbudowanie modelu(i) wymagań na rozwiązanie. Standardowe techniki SYSML i przypadków użycia UML dają nam metodę budowy takiego modelu, jednakże nie dają metody ani technik wyboru najlepszego rozwiązania w przypadku wybiera się rozwiązanie o gotowej funkcjonalności. Techniki takie zostały podane w poniższym artykule. (Artykuł wygłoszony i opublikowany na: 16th International Conference on Systems Science (September 2007), Wrocław University of Technology, Poland).

The formal approach to definition of the requirements


Budowa modeli wymagań na systemy w sektorze publicznym dla rozwiązań regionalnych (systemy informacji medycznej)

Budowane regionalne systemy informatyczne w sektorze publicznym, zwłaszcza te oparte o hurtownie danych, korzystają z wielu źródeł danych i posiadają złożoną architekturę. Artykuł podaje przykład budowy wymagań i architektury dla Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM) budowanego dla potrzeb województwa łódzkiego i jest doświadczeniem 3 lat pracy autora jako eksperta po stronie zamawiającego. (Artykuł wygłoszony i opublikowany na konferencji: TIAPiSZ’09 „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia” – grudzień, 2009, SGH, Warszawa).

Budowa modeli wymagań dla regionalnych systemów informacji medycznej


Architektura korporacyjna – budowa celów architektury IT i architektury biznesowej jako wsparcie zarządzania strategicznego

Architektura korporacyjna staje się centralną funkcją biznesu i IT. Budowa architektury korporacyjnej wymaga od organizacji stworzenia zbioru pryncypiów i wytycznych dotyczących zarówno jej części biznesowej jak i architektury IT. Budowa ta powinna się zacząć wg TOGAF ADM od określenia tzw. Architecture Vision, w której na początku trzeba określić cele biznesowe organizacji i architektoniczne środowiska IT oraz ich mierniki. Powodzenie realizowanych projektów jest ściśle z wiązanie z określeniem celów biznesowych, architektonicznych i ich mierników. Jak to robić podaje poniższy artykuł. (Artykuł wygłoszony i opublikowany na konferencji: TIAPiSZ’10 „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia” – Grudzień, 2010, SGH, Warszawa).

Budowa celów architektury korporacyjnej dla środowisk zintegrowanych IT w sektorze publicznym


Architektura korporacyjna – metamodel w zakresie zarządzania jakością architektury

W pracy opublikowanej przez autorów w wydawnictwie SPRINGER (Information and Software Technologies, Proc. of Int. Conf. ICIST 2013, ISBN 978-3-642-41946) przedstawiono metodologię określania, zarządzania, symulacji i optymalizacji jakości architektury korporacyjnej opartą o zdefiniowane przez autorów 2 metamodele: klas i procesów w zakresie zarządzania jakością architektury korporacyjnej. Drugi z nich (meta model procesowy) zarządzania jakością opracowany w BPMN został poddany symulacji i optymalizacji za pomocą ARIS Business Proces Simulator. Wyniki tej symulacji i optymalizacji przedstawiono w artykule. Przedstawiona metoda badawcza opracowana przez autorów i jej wyniki wiążą się i są twórczym rozszerzeniem następujących norm ISO:

  • Software Engineering – Metamodel for Development Methodologies – ISO/IEC 24744;
  • Systems and Software Engineering – Software Life Cycle Processes – ISO/IEC 12207;
  • Systems and software engineering – Architecture description – ISO/IEC 42010; oraz znanych metodologii: [ZACHMAN FRAMEWORK] A Framework for Information Systems Architecture. – Zachman, J. A. oraz [TOGAF 9.0] The Open Group Architecture.

The Quality Management Metamodel in the Enterprise Architecture


INTEGRACJA METODYKI WATERFALL A METODYKĄ AGILE/SCRUM W WARSTWIE ZARZĄDZANIA ORAZ W WARSTWIE ARCHITEKTURY SYSTEMÓW IT

W artykule przedstawiono formalny opis i definicję tzw. podejścia Agile-Waterfall (hybrydowego) do przyjęcia obu metodologii, zasadniczo wykorzystujących najlepsze właściwości obu. Jedna metodologia może nie być jedynym rozwiązaniem dla wszystkich projektów. Metodologia hybrydowa wymaga formalnego zdefiniowania w warstwie zarządzania iw warstwie deweloperskiej. Definicje podano w postaci metamodeli odpowiednio dla warstwy zarządczej i produkcyjnej. Taki jest cel tej pracy. Praca wynikała z potrzeb rynku, ponieważ odbiorcy domagają się z jednej strony udokumentowania wymagań i architektury aplikacji (Waterfall) i jednocześnie efektywnego, iteracyjnego trybu jej implementacji (Scrum/Agile). Głównym celem metodologii hybrydowej jest umożliwienie zespołom definiowania wymagań i dostosowywania się do zmieniających się wymagań poprzez ciągłe informacje zwrotne i dostarczanie. Metoda hybrydowa zachowuje przejrzystość i system śledzenia metody Waterfall, jednocześnie obejmując adaptacyjność i elastyczność Agile.
On the Integration of the Waterfall Methodology with the SCRUM Methodology at the Project Management Area and at the Area of High-Level and Low-level of Systems Architecture